> Om klubben > Supporterklubben
Vad är Supporterklubbens medlemslotteri för något?

¤ 10 kronor/månad
Jo, det är ett lotteri för klubbens medlemmar och andra supportrar. Det finns inga andra åtaganden än att ge ett bidrag på 10 kronor/månad eller 130 kronor/år.

230 lottnummer
Lotteriet består av 230 nummer och dragning sker i samband med penninglotteriets dragningar. Kassören Maria Bergfält sköter dragningarna och ser till att Du får Din vinst när Du vinner.

Viktigt !!!!! Alla nummer är för tillfället inte uppbokade !!!! Vill Du stödja ungdoms- och elitverksamheten, så har vi lediga nummer. Tala med Kiosken i Bergebo.

Vad används pengarna till ?
Premierar verksamheten
Vi premierar fina tävlingsresultat och ger stöd åt klubbens ungdoms- junior- och seniorverksamhet, i samband med årsavslutningar.

Högtalaranläggning
Supporterklubben har också hjälpt föreningen att köpa en nya högtalaranläggning till Bergebo.

Häng med och stöd vår aktiva ungdoms- och elitidrott i Domnarvets GoIF både sommar och vinter! Vi vill gärna se alla klubbens medlemmar, släkt och vänner som medlemmar i vår "stödförening" den s k Supporterklubben. Supporterklubben är en av klubbens "sponsorer". Många sponsorer som ofta ger ett litet bidrag . Resultatet blir ett stort värde.

Ändrade stadgar from 2002-05-01 (Stadgar för stödföreningen Domnarvets GoIF:s supporterklubb)

§ 1. Domnarvets GoIF:s supporterklubb har till uppgift att stödja föreningens ungdomsverksamhet och elit.

§ 2. Styrelsen består av fem ledamöter, vilka väljes ett år i sänder, samt två revisorer.

§ 3. Medlem deltager automatiskt med sitt medlemsnummer i dragningar enligt särskild vinstplan, se nedan.
50% av medlemsavgifter tillfaller DGoIF:s supporterklubb, 50% utdelas i vinster.
Vid varje dragning utdelas fem vinster. Kassören meddelar respektive vinnare.

§ 4. Medlemsavgift utgår med 130kr/år. Avgiften erlägges per helår.

§ 5. Medlemsavgiften erlägges, varvid datum på postkvittot, eller annat kvitto, gäller som inbetalningsdag, för att berättiga medlem till deltagande i lotteriets dragningar.

§ 6. Spelet består av 230 andelar, numrerade från 1 till 230. Medlem kan teckna sig för valfritt ledigt nummer. Bokat nummer gäller för hela året. Vid vinst på osålt nummer delas vinsten lika mellan Domnarvets GoIF och stödföreningens decemberpott. Obetalt nummer räknas dom osålt.

§ 7. Dragning sker den sista vid varje månad slumpvis bland 230 nummer. Dragning sker av styrelsen.

§ 8. Varje medlem erhåller ett medlemskort med sitt inbokade nummer.